انتشار
1397/07/18

19 راهکار برای موفقیت در فروش

1 برای انجام کارهای ساده باید خیلی زرنگ بود!...

1 برای انجام کارهای ساده باید خیلی زرنگ بود!
2 موفقیت سفر است نه هدف.
3 در فروش، خودرا به جای مشتری بگذار.
4 در هر تجارتی روابط انسانی مهم تر از جزئیات فنی است.
5 ما سوای این که مشتری با شما چه رفتاری) خوب یابد( دارد شما کرامت انسانی خود را به نمایش بگذارید ، مطمئنا او مجذوب شما خواهد شد.
6 به محض ورود مشتری به محل کار یا اداره شما با او احوالپرسی کنید.
7 پیشرفت های کوچک را نادیده نگیرید که این ها شما را به موفقیت بزرگ می رساند.
8 به قول هایی که هنگام فروش به مشتری داده اید وفادار باشید.

9 اگر کسی کت وشلوار شما یادش بماند ولبخند شما را به یاد نیاورد...در این صورت به اندازه ی کافی لبخند نزده اید.
10 در فروش سعی کنید وقتتان را به اقسام زیر تقسیم کنید:
59 درصد گوش دهید 26 در صد صحبت کنید 9 درصد بنویسید و 6 درصد بخوانید.
11 مشتری کسی است که هزینه مسافرت ،درمان، تحصیل و ازدواج فرزندانتان و...رافراهم می کند. پس قدرش را بدانید.
12 مشتری راضی بهترین تبلیغ برای شماست.
13 فروش پایان معامله نیست بلکه اغاز ان است.
14 هرگز با مشتری بحث نکنید.
15 دو راه برای شاد شدن هست : از خواسته هایتان بگذرید یا از وسایلی برای رسیدن به خواسته هایتان کمک بگیرید.
16 تغییر کنید پیش از آن که ذهنیت مشتری تغییر کند.
17 مشتری رئیس ماست.
18 مواظب افکارتان باشید ، انها کلمات را می سازند و اینها اعمال را و اینها عادات را و اینها هم شخصیت شما را.
19 تجارت به جایی می رود که دعوت شده و در جایی می ماند که با ان رفتار خوبی شده است.