انتشار
1397/07/18

ویژگی های سازمان ها و کارکنان مشتری مدار

به طورکلی ويژگی هايی که يک سازمان مشتری مدار بايد داشته باشد عبارت اند از...

به طورکلی ويژگی هايی که يک سازمان مشتری مدار بايد داشته باشد عبارت اند از:
7 هر عضوی از آن مفهوم مشتری مداری و رضايت مشتری را به خوبی درك کرده باشد. 
2 به طور صحیح عمل نمايد. 
4 مفهوم خدمات را به طور جامع درك کرده باشد. 
3 شکايت و اشکالات وارده را به طور دقیق و در اسرع وقت رفع کند.

مديران مشتری مدار بدون کارکنان مشتری مدار موفق نخواهند بود و کارکنانی که ويژگی های
ذيل را داشته باشند در زمره کارکنان مشتری مدار قرار دارند:


1 مردم دارند و مردم را دوست دارند. 
2 همیشه جانب مشتری را می گیرند. 
3 به سؤالات مشتری پاسخ مناسب می دهند. 
4 به حر های مشتری خوب گوش می دهند. 
5 شیک پوش و خوش صحبت هستند. 
6 ظاهر و باطنی آراسته و وارسته دارند. 
7 خود را به جای مشتری قرار می دهند. 
8 بیشتر به فکر ارائه خدمات هستند تا سود شخصی. 
9 همیشه بیشتر از حد انتظار مشتری برايشان کار می کنند. 
10 با مشتری همانند میهمان خود رفتار می نمايند. 
11 رفتار آن ها نشانگر اين است که مردم و مشتريان را در اولويت قرار می دهند. 
با چنین ديدگاهی کارکنان مشتری مدار، مديران مشتری مدار و سازمان مشتری مداری
پیوستاری از خدمت به مشتری هستند به طوری که اگر هر کدام وظیفه و مسئولیت خود را نسبت
به مشتری به درستی انجام ندهند فرآيند خدمت لطمه می خورد و به کاه رضايت مشتريان می انجامد.