انتشار
1397/07/24

ماهیت پول مجازی

ایدۀ پولهای دیجیتال به تحقیقات دیوید چام 1 و استفان برنذ 2 در...

ایدۀ پولهای دیجیتال به تحقیقات دیوید چام 1 و استفان برنذ 2 در سال 1983 باز میگردد. افرادی چون آدام بک 3 تأییدیه کار در شبکه
و سازوکاری برای کنترل هرزنامه را توسعه دادند تا آنکه ویدای 4 پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. ویدای مفهوم پول
مجازی را به معنای دولتهای رمزگذاری شده اولین بار در سال 1998 در تارنمای شخصی خود به عنوان ایدهای جهت تسهیل امور
مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطهها طرح نمود.
در طول سالهای مختلف این ایده در قالبهای مختلف توسط متخصصین حوزه فناوری اطلاعات پیگیری شد تا اینکه در سال 2009 ،
بیتکوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرحهای سابق معرفی شد.
اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال 1998 به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون
حضور واسطهها )بانکها( و توسط افراد جامعه توسط ویدای مطرح شد. وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش
رمزگذاری رایانهای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده میکرد.
بنا بر تعریف بانک مرکزی اروپا 5 ( ECB ( پول مجازی نوعی از پول دیجیتال مقرراتگذاری نشده است که بصورت معمول توسط
توسعهدهندگان آن کنترل میشود، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
پول مجازی هیچ سرویسدهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا
شده است. این ماهیت، پدیدهای است که دولتها نمیتوانند آن را دستکاری کنند و بانکها نمیتوانند ارزش آن را کم یا زیاد نمایند.
احساس نیاز به پول مجازی از آنجا آغاز شد که برخی فعالیتهای اینترنتی دارای ارزش اقتصادی شدند. برای شرکت در فعالیتها یا
دریافت خدمات آنان باید عِوضی پرداخت میشد در حالی که این فعالیتها جنبۀ واقعی و ظهوری در دنیای حقیقی نداشتند. با توجه به
مصادیق پولهای مجازی اوصاف ماهیت آن را چنین میتوان برشمرد:
 جامعه مجازی میتواند پولهای مجازی منتشر کند تا کاربران این جوامع به فعالیت بپردازند؛
 مبنای خلق پول در جامعه مجازی دوچیز است: تقاضا و مقدار کار مجازی که در سرور یک جامعه مجازی اتفاق میافتد؛
 قلمرو حاکمیت پول مجازی همان جامعه مجازی است؛

 هویت حقیقی نام و حساب خالق و کاربر پول جامعه مجازی موضوعیت ندارد؛
 حاکمیت قانونی و رسمی بر پولهای مجازی وجود ندارد؛
 در برخی موارد میان پول حقیقی و پول مجازی ارتباط برقرار شده است؛
 تبادل و تصریفی میان پولهای مجازی وجود ندارد؛
 نوسان شدید ارزش در پولهای مجازی وجود دارد؛
 قابلیت تأثیر نظام عوامل اثرگذار بر ارزش پولهای حقیقی نسبت به پولهای مجازی مانند سازوکار عرضه و تقاضا.
با توجه به نتایج فوق میتوان انواع پولهای مجازی را در چهار گروه طبقهبندی نمود:
1 - پول مجازی برای خرید کالا و خدمات مجازی: این پول صرفاً برای کاربران دنیای مجازی بر اساس مقدار کار
مجازی کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است.
2 - پول مجازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی: با این پول میتوان کالاها و خدمات را در دو
دنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود. منشأ تولد و خرید پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی میتوانند به
واسطه آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند.
3 - پول مجازی برای خرید کالا و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی: در این نمونه
کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی میتواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طرق آن کالا و خدمات مورد نیاز
خود را از دنیای مجازی خریداری کند.
4 - پول مجازی با قابلیت دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی: این پول قابلیت تبدیل به پولهای
حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کالا و خدمات حقیقی و مجازی میتوان بهره برد.
پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران
و بدون هیچ واسطهای برای نظارت و دخالت دیگران صورت میپذیرد.
پول مجازی به واسطه الکترونیکی بودن شکل آن، هزینههای پولهای فعلی را )مانند مالیات،کارمزد خدمات، هزینه چاپ و نگهداری
و ... ( ندارد و استفاده از آن در دنیای مدرن از سهولت بیشتری برخوردار و منعطفتر است. همچنین حسابهای کاربردان پولهای
مجازی عموماً رایگان است و میتواند به شخصیت حقیقی افراد ارتباطی نداشته باشد و بیشتر از پولهای مجازی، برخی کاربران دنیای
مجازی ترجیح میدهند در دنیای مجازی از این پولها استفاده کنند و حتی کاربرد آن را به دنیای حقیقی سرایت دهند.

با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پولهای مجازی نباشد و ضروری است تا
سیاستگذران اقتصادی با روشنبینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. برخی بر
ایت عقیدهاند که برای پوشش چالشهای پول مجازی، ایجاد نهاد واسطی برای ساماندهی پولهای مجازی در جهت تأمین امنیت
شبکه و ارتباط آنها با سرور واحد، ایجاد قابلیت تبدیلپذیری ارزهای مجازی، ایجاد نظام نرخ تبدیل ارزهای مجازی و واقعی و اتخاذ
سیاستهایی برای ارتباط اقتصاد مجازی و حقیقی، ضروری است. البته از نظر نباید دور داشت که در صورت ایجاد نهاد واسط و ایجاد
یک سرور واحد برای شبکه پولهای مجازی، سیستم پولهای مجازی هم شبیه پولهای رایج فعلی شده و از ماهیت فعلی آن دور
خواهد شد.
مزایا و معایب پول مجازی
1 . مشکلات امنیتی: از مشکلات جدی پولهای مجازی خلق بیرویه آن با نفوذ در سرور است. از سوی دیگر الکترونیکی
بودن پولهای مجازی چالشهای امینتی مانند گمشدن، هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد. به علاوه همانطور
که توضیح داده خواهد شد اگر کاربر اطلاعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند پولهای او برای همیشه از بین میرود.
2 . خطر سقوط پول مجازی: با توجه به نبودن ناظر در نظام پول مجازی و امکان خلق بینهایت پول مجازی امکان سقوط
این پول وجود دارد. سایر مخاطراتی که نظام پول حقیقی را متأثر میکند، ممکن است پول مجازی را نیز با تهدید مواجه
سازد.
3 . تهدید اقتصاد واقعی: در جایی که پول حقیقی و مجازی تلاقی پیدا میکنند، پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی
میتواند تحریک نماید. همچنین دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز ار این طریق میتوانند تحت تأثیر قرار گیرند. خروج
ارز از دیگر آفتهای پولهای مجازی در نظم کنونی پول است؛ زیرا کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول
مجازی هستند.
4 . پولشویی و فرار مالیاتی از طریق جرایم اینترنتی: با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی
با استفاده از آن میتوان به پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم اینترنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیدهها را تسهیل
نمود.
5 . عدم شناسایی هوی : ت ریشه این مسائل در امکان عدم تطابق مشخصات کاربری مالکان این پولها با هویت حقیقی
آنها است. در واقع صاحبان این وجوه نه بینام که گمنام هستند و از این رو زمینه ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی برای

آنها سادهتر است. گرچه امکان رهگیری تراکنشها و شناسایی ردپای یک کاربر در این شبکهها وجود دارد اما سیاستگذاری
بر شفافیت و تعقیب چنین امری نبوده است.
6 . عدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجاز : ی در صورت کاهش محبوبیت یا هرگونه مخاطرهای در مورد پول مچازی،
جامعه کاربران مجازی مورد آسیب قرار میگیرند. مخاطرات پول مجازی از جمله ریسک بازار، ریسک کمعمقی بازار، ریسک
طرف مقابل، ریسک معامله، ریسک عملیاتی، ریسک حریم خصوصی اطلاعات و ریسک قانونگذاری است.
7 . پیچیدگی فنی و اقبال عمومی: فهم این نوع از پول به جهت پیچیدگیهای فنی برای عموم افراد قابل درک نیست و
از این بابت هنوز اقبال عمومی در پی نداشته است و حتی سایر خدمات اینترنتی نیز هنور برای بسیاری قابل اعتماد نیست.
شاید به خاطر همین ویژگی و ابهامات منشأ این اختراع است که هنوز کارشناسان با همه تحلیلهای خوشبینانه فنی امنیتی
و اقتصادی احتمال کلاهبرادی و از بین رفتن سرمایههایی که در این شبکه به کار گرفته شده است را منتفی نمیدانند.
8 . بسته بودن شبکه پول مجازی: با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکه مجازی خاص ایجاد صرافی
برای تبدیل پولهای مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است. برای نرخ تبدیل
این پولها عواملی چون مطلوبیت )عوامل روانی( عرضه و تقاضا و تبدیلپذیری پولها اثرگذار خواهد بود.

برای کسب در آمد کامل امن و آسان از طریق بیت کویین کافیست روی لینک زیر کلیک کرده و پس از نصب نرم افزار فوق آن را اجرا کنید و در حالت اجرا شده نگه دارید:

اینجا کلیک کنید