انتشار
1397/07/18

قوانین مشتری مداری در فروش بیشتر و بهتر

در اینجا تاثیر مشتری مداری را در فروش بیشتر و بهتر مورد بررسی قرار می دهیم...

مديران مشتری مدار بدون کارکنان مشتری مدار موفق نخواهند بود و کارکنانی که ويژگی های ذيل را داشته باشند در زمره کارکنان مشتری مدار قرار دارند:

1 -مردم دارند و مردم را دوست دارند.

2 -همیشه جانب مشتری را می گیرند.

3 -به سؤالات مشتری پاسخ مناسب می دهند.

4 -به حرف های مشتری خوب گوش می دهند.

5 -شیک پوش و خوش صحبت هستند.

6 -ظاهر و باطنی آراسته و وارسته دارند.

7 -خود را به جای مشتری قرار میدهند.

8 -بیشتر به فکر ارائه خدمات هستند تا سود شخصی.

9 -همیشه بیشتر از حد انتظار مشتری برايشان کار می کنند.

10 -با مشتری همانند میهمان خود رفتار می نمايند.

11-رفتار آن ها نشانگر اين است که مردم و مشتريان را در اولويت قرار میدهند.

با چنین ديدگاهی کارکنان مشتری مدار، مديران مشتری مدار و سازمان مشتری مداری پیوستاری از خدمت به مشتری هستند به طوری که اگر هر کدام وظیفه و مسئولیت خود را نسبت به مشتری به درستی انجام ندهند فرآيند خدمت لطمه می خورد و به کاه رضايت مشتريان می انجامد.