انتشار
1397/07/18

عناصر مدل کسب وکار

راه حل های نوآورانه در مدل کسب و کار از طریق تغییرات در حوزه ساخت مدل، یعنی...

راه حل های نوآورانه در مدل کسب وکار از طریق تغییرات درحوزه ساخت مدل، یعنی عناصر مدل کسب وکار ایجاد م یشود. از این رو شناسایی مولف ههای اصلی مدل کسب وکار برای فعالی تهای نوآورانه الزامی است. شایان گفتن است نوآوری در مدل کسب وکار ممكن است با هر یک از عناصری که مدل را تشكیل م یدهند مرتبط باشد. آن ها ممكن است یک ماهیت کلی و جامع داشته باشند، اما همچنین می توانند با تغییرات رادیكال مرتبط باشند و شامل اقدامات اصلاحی در حوزه های کوچک و طر حهایی در عناصر منطق عملیات در شرکت باشند.
بنابراین پیش از ورود به بحث نوآوری در مدل کسب وکار، نیاز به شناسایی عناصر تشكی لدهنده مدل کسب وکار است. این موضوع از آن رو مهم است که مشخص م یکند تغییر در کدام عنصر و چه تعداد عنصر به نوآوری در مدل یا تغییر مدل کسب وکار منتهی می شود. روشهای مختلفی به منظور تجزیه و تحلیل عناصر مدل کسب وکار مود استفاده قرار گرفته اند. به عنوان مثال آفو و توچی ) 2001 ( مدل کسب وکار را به هفت عنصر تقسیم نمودند:

ارزش مشتری، محدوده، قیمتگذاری، درآمد، فعالی تهای مرتبط، قابلیت اجرا، و تداوم. با این وجود، هامل ) 2000 ( بر این باور است که مدل کسب وکار شامل رابط مشتری، راهبرد اصلی ] 19 [، منابع راهبرد، و ارزش شبكه م یشود. کیائو ) 2009 ( اظهار میدارد که مدل کسب وکار شامل محصول، مشتری هدف، ارتباط با مشتری، کانال، سود، زنجیره ارزش داخلی شرکت، و هزینه و شبكه همكاری م یشود. کوجالا و همكاران ) 2010 ( شش عنصر برای ساخت مدل کسب وکار شناسایی کرده اند. این عناصر شامل مشتری، پیشنهاد ارزش برای مشتری، راهبرد رقابتی، موقعیت در شبك ه ارزش، منطق ایجاد درآمد، سازمان تامین کنندگان داخلی و توانای یهای کلیدی آن ها هستند. گرابوسكا ) 2015 ( نه عنصر را به شرح زیر در نظر م یگیرد:
● مشتری: گروه افراد و سازما نهایی که شرکت م یخواهد به آ نها دستیابی پیدا کند و به آن ها خدمات بدهد.
● پیشنهاد ارزش: گروهی از محصولات و خدمات که برای یک بخش از مشتریان تولید ارزش م یکند.
● کانا لها: رو شهای شرکت برای برقراری ارتباط با بخ شهای فردی مشتریان و انتقال پیشنهاد ارزش.
● روابط با مشتریان: ویژگ یهای روابطی که شرکت را با نمایندگان بخش مشتریان مرتبط م یکند.
● جریا نهای درآمد: تعداد ابزارهای تولید شده توسط شرکت در ارتباط با خدمات برای هر نوع خدمات بازار.
● منابع کلیدی: مهم ترین منابع لازم برای عملكرد مناسب شرکت.
● فعالی تهای کلیدی: مه مترین فعالیت هایی که شرکت باید برای کارکرد موثر مدل شروع کند.
● شرکای کلیدی: شبك ههای تامین کنندگان و شرکایی که عملكرد کارآمد شرکت را تحت تاثیر قرار م یدهند.
● ساختار هزین هها: همه مخارج مرتبط با استفاده از یک مدل کسب وکار خاص.
ژانگ و همكاران ) 2016 ( نیز عناصر مدل کسب وکار را مشتمل بر بازار هدف، فرآیند عملیاتی، محصول اصلی، مبانی تخصیص ارزش؛ و ساختار زنجیره ارزش م یدانند. براساس این مدل یک شرکت، محصول اصلی خود را، که با تخصص اصلی شرکت هماهنگ است، از طریق فرآیند عملیاتی به بازار هدف ارائه م یکند. سه جریان، مشتمل بر جریان نقدینگی، جریان تدارکات، و جریان اطلاعات، در فرآیند عملیاتی وجود دارد. اصل تخصیص ارزش و ساختار زنجیره شرکت نیز همانند کنتر لکننده و توزی عکننده، بر این سه جریان تاثیر م یگذارند. تولیدات اصلی یک
شرکت، شامل کالا و خدمات، بازتا بکننده تخصص اصلی یک شرکت هستند. خدمات ویژه یک شرکت را م یتوان با محصولات آن یكپارچه نمود تا نوآور یهای مدل کسب وکار را به دست آورد. شرکت، ارزشی را به جامعه هدف خود ارائه م یکند که، پس از تقسیم و مشخص نمودن مشتریان هدف، م یتواند یک سازمان و یا مشتریان خاص باشد. فرآیند عملیاتی شرکت شامل جنب ههای مدیریتی مختلف از جمله مدیریت سازمان، فرآیند کسب وکار، و فعالی تهای عملیاتی م یشود. اصول تخصیص ارزش شرکت، بر نظام تامین مالی م یشود، که در برگیرنده راهبرد کسب، راهبرد توزیع و درآمد و سود م یباشد. ساختار زنجیره ارزش یک شرکت شامل همكار یهای رو به بالا و رو به پایین، ارتباط با مشتری، و ساختار زنجیره ارزش داخلی شرکت، میشود.