انتشار
1397/07/22

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی

امروزه فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي به صورت وسيعي در بخش هاي...

امروزه فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي به صورت وسيعي در بخش هاي مختلف صنعت و تجارت به منظور افزايش سود و قدرت رقابت و هم چنين كاهش هزينه ها مورد استفاده قرار مي گيرند. شركت ها بايد سعي كنند تا نيازها و خواستههاي استفادهكنندگان خود را شناسايي و براي برآورده ساختن و ارضاي آن نيازها و خواستهها، محصولاتي را ايجاد كنند كه منجر به يک تجربه مثبت در استفادهكننده شود. بنابراين، متخصصين اين حوزه بايد عوامل موثر بر موفقيت بازاريابي ويروسي را شناسايي و آنها را در طراحي و تدوين راهبرد كسب و كار خود
نهادينه نمايند. نتايج حاصل از اين تحقيق ميتواند براي طراحان برنامه بازاريابي ويروسي مبتني بر ايميل در طراحي پيام، مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس نتايج حاصل از اهميت عوامل مي توان عنوان كردكه همگي شش عامل ، به عنوان عوامل مؤثر بر موفقيت بازاريابي ويروسي تأييد شده اند. با توجه به اولويت بندي هاي بدست آمده با استفاده از تکنيک AHP ، مشخص شد كه عوامل اصلي مؤثر بر موفقيت بازاريابي ويروسي به ترتيب محتواي پيام ، هدف گيري صحيح و خصوصيات نفوذ يک پيام ، فناوري ،مرتبط بودن با محصول ، سرگرم كنندگي ،
اعتبار و اعتمادپذيري پيام داراي اولويت مي باشند كه بالاترين اولويت مربوط به محتوي پيام ) ايجاد نگرش مثبت در مخاطب نسبت به پيام، تکراري نبودن پيام ، قابل درک بودن ، نوآوري در پيام، تخصصي بودن پيام ( و عامل اعتبار و اعتمادپذيري پيام ) مورد اعتماد بودن منبع فرستنده پيام ، معتبر بودن پيام ( از درجه اولويت پايين تري برخوردار مي باشند . درنهايت با استفاده از نتايج حاصل از AHP ، رتبه بندي عوامل مؤثر بر موفقيت بازاريابي ويروسي مشخص شده است كه شركت بايد در راستاي تحقق و برآورده نمودن آن دسته از عوامل گام بردارد كه داراي اولويت بالاتري بوده اند. متخصصين اين حوزه راهي جز اين ندارند كه با بهره گيري از شيوه هاي نوين مديريتي و روش ها و تکنيک هاي
علمي و تجربي، ميان خود و مشتريانشان رابطه اي مستحکم برقرار ساخته . همچنين دركشور ما نيز در آينده اي نه چندان دور، بازاريابي ويروسي اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد و با توجه به گسترش روزافزون تبليغاتي كه از طريق ايميل ارسال ميشود، لزوم تحقيقاتي از اين دست هرچه بيشتر آشکار ميگردد . با توجه به مختصات و ويژگي هاي شركت مورد بررسي و نيز با درنظر داشتن مباني و ادبيات نظري موجود، پيشنهادهايي براي مديران و فعالان كارگزاري هاي فعال در بازار سرمايه كشور ارائه مي گردد:

- در مورد عامل كليدي مرتبط بودن پيام با محصول پيشنهاد مي شود كه مديران كارگزاري ها ، خدمت خود را به روشني به مخاطبان معرفي كرده و تلاش نموده هر يک از ويژگي ها و كاربردهاي آن را معرفي نمايند . همچنين شرط صداقت در ارائه ويژگي هاي محصول رعايت شود و اصل باور پذيري توسطمخاطب در نظر گرفته شود و نسبت به انتخاب شيوه ي بيان و ادبيات مؤثر دقت لازم به عمل آيد.
- در مورد عامل كليدي فناوري پيشنهاد مي شود كه تبليغات از طريق تمامي ابزار موجود و سهل الوصول براي مخاطبان ارسال شود ، همچنين اطلاعات كلي خدمات به گونه اي كه محرک انگيزه نيز باشد ارائه گردد. همچنين كارگزاران سازوكاري تعبيه كرده تا از طريق وب سايت، افراد توانسته در صفحه ي خاصي با ديگر مخاطبان و كارشناسان كارگزاري ها ارتباط برقرار كرده و سؤالات خود را بيان و اطلاعات لازم را دريافت نمايند و نيز از تجربيات و نظرات ساير مخاطبان اطلاع يابند و در تصميم گيري هاي خود از آنها استفاده نمايند.
- در مورد عامل كليدي سرگرم كنندگي پيام پيشنهاد مي شود كه در صورت امکان و با توجه به بستر تبليغي مانند ايميل و يا صفحات مجازي، تبليغات به گونه اي طراحي شوند كه در نگاه اوليه اطلاعات كلي پيام منتقل شود و در گام بعد با استفاده از فايل صوتي و ... ساير اطلاعات منتقل شود. همچنين پيشنهاد مي شود در پيام بخشي در نظر گرفته شود كه جنبه سرگرمي داشته باشد.
- در مورد عامل كليدي محتواي پيام پيشنهاد مي شود متن پيام در برگيرنده ي جملات مثبت باشد . همچنين محتواي پيام بايد به صورت ساده و قابل درک براي عموم افرادي باشد كه با فضا و متون اقتصادي آشنايي و دانش كاملي ندارند. محتوي پيام بايد مختصر باشد و توانايي جلب توجه مشتري را داشته باشد زيرا تبليغات جالب توجه و مطلوب ، اثربخشي بيشتري بر گرايش مشتريان خواهد داشت.
- در مورد عامل كليدي اعتبارو اعتماد پذيري پيام پيشنهاد مي شود جهت تبليغاتي كه از طريق پيام كوتاه و به وسيله ي تلفن همراه صورت مي پذيرد، تعاملي بين كارگزاري هاي بازارسرمايه و شركت هاي رسمي ارائه كننده ي خدمات ارتباطي )همراه اول، ايرانسل و...( صورت گرفته و پيام ها از طريق آنها و با نام ايشان ارسال گردد زيرا بسياري از پيام هايي كه از طريق سامانه پيام كوتاه و به صورت انبوه ارسال مي گردد هويت فرستنده پيام به صورت آشکار و واضح براي دريافت كننده ي پيام به نمايش گذاشته نمي شود .
- در خصوص عامل كليدي هدف گيري صحيح و خصوصيات نفوذ پذيري پيام پيشنهاد مي شود كارگزاري ها افراد مختلفي را كه در حوزه هاي اقتصادي فعاليت مي نمايند )مانند مديران بانک ها در سطح ستاد و صف يا همان امور شعب و ...( شناسايي و در سطراول مخاطبان قرار داده و پيام تبليغي خود را به آنها ارسال نمايند زيرا اين افراد در حوزه ي اقتصادي داراي تخصص بوده و از اعتبار بالايي نزد اطرافيان خود برخوردارند.